Геодезическо заснемане за удостоверение за търпимост

Геодезическо заснемане на сгради и съоръжения за издаване на удостоверение за търпимост по § 16 от ЗУТ

Геодезическото заснемане за издаване на удостоверение за търпимост представлява заснемане на имота, контура на сградата, кота нула, кота корниз, кота било, както и границите към настоящия момент за строеж или съоръжение, както и други ситуационни подробности. Нанасят се и регулационните граници по действащия регулационен план и/или действащата регулация към годината на построяване на сградата.

Необходими документи:

  • Копие от документ за собственост 
  • Копие от скици на поземлен имот и сграда
  • Нотариално заверена декларация за времето на изграждане на обекта
  • Извадка от подробен устройствен план, действащ към момента на изграждане на строежа
  • Конструктивно становище (важи за София-град)
  • При намалени отстояния нотариално заверени декларации за съгласие  от всички собственици на съседни имоти
  • Снимков материал на всички фасади
Геодезическо заснемане за търпимост по §16 от ЗУТ