Трасиране

Трасиране

Трасиране на имот, представлява точното определяне на границите или иначе казано очертаване на притежавания от Вас урегулиран поземлен имот (парцел), поземлен имот (дворно място), нива. Също така за нуждите на строителството на нови сгради се извършва и трасиране на  сгради и съоръжения, строителни оси, колони и други елементи за обезпечаването нуждите на строителни обекти.

За трасирането на притежаваното от Вас недвижимо имущество са необходими следните документи:

-Копие от документ за собственост (Нотариален акт, Договор, Съдебни решения, Решения на поземлена комисия (ОСЗ) и/или друг ИАА (индивидуален административен акт), определящ Вашите вещни права върху дадено недвижимо имущество;

– Актуална скица, издадена от административен орган, отговарящ за плановете и картите за землището, в което попада Вашият недвижим имот.

Предлагаме следните услуги:

  • Трасиране на поземлени имоти
  • Трасиране на урегулирани поземлени имоти
  • Трасиране на зеделска земя
  • Трасиране на сгради и съоръжения
  • Трасиране на строителни оси, колони и други елементи за обезпечаването нуждите на строителни обекти
  • Изработване на трасировъчни планове