Проектиране

Проектиране - част "Геодезия"

Инвестиционното проектиране се състои от архитектурна част, конструктивна част, електрическа част, водоснабдяване и канализация, геодезическа част и др. В основата на проектирането на нови сгради и съоръжения са нормативните актове, даващи разрешения за строеж съгласно Законът за устройство на територията.

Дейностите по част геодезия се извършват от геодезист с проектанска правоспособност, удостоверена от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП).

От своя страна дейностите включват: Вертикално планиране,  Трасировъчен план,  Картограма за изчисление на земните маси, Количествени сметки. От основно значение за изготвянето на качествен проект за вертикално планиране е точното моделиране на съществуващите релеф и ситуационните елементи в терена, където ще се ситуират бъдещите съоръжения и сгради. За целта се извършва подробна геодезическа снимка.

Вертикалната планировка представлява моделирането на терена, според нуждите на инвестиционния проект, както и желанията на Възложителя. Чрез вертикалната планировка се определят наклоните в бъдещия проект, с цел правилното отводняване, насочване и събиране на повърхностните води (сняг дъжд и други). Също така се определят стъпала, рампи, подпорни стени и други.

Трасировъчният план съдържа данни от инвестиционния проект, които ще бъдат отложени по време на строителството върху терена. Това са характерни точки от проекта, оси, колони и други.

Картограмата на земните маси представлява чертеж, показващ бъдещите изкопно-насипни дейности, съгласно изготвения инвестиционнен проект. В него се определят обемите и  местата, където трябва да се извършат съответните дейности.

Количествените сметки са от основно значение за строителния процес, поради фактът че представляват точни данни за количеството на необходимите строителни материали и дейности.

Дейностите по част Геодезия се извършват, съгласно нормативните изисквания в Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

            Предлагаме следните услуги:

  • Трасировъчен план
  • Вертикална планировка
  • Дейтали на настилки
  • Картограма на земни маси
  • Количествена сметка