Геодезическо заснемане

Геодезическо заснемане

Геодезическата снимка е дейност, при която се заснемат точно различни ситуационни и релефни елементи от терена. Прецизността при геодезическото заснемане е от основно значение за точното определяне на граници, сгради, подземни и надземни комуникации, както и правилното заснемане на терена за последващо проектиране.

Готови сме да извършим за Вас следните услуги:

 • геодезическо заснемане на сгради и поземлени имоти за нуждите на кадастъра включващи:
  • геодезически снимки за нанасяне на сгради, пристройки, допълващо застрояване или други обекти на кадастъра, за нанасянето им в кадастралната карта
  • геодезически заснемания за отстраняване на непълноти и грешки в действащата кадастрална карта
  • геодезически заснемания за изменения на кадастралната карта
 • геодезически заснемания за издаване на удостоверения за търпимост
 • геодезически снимки на подземни проводи и съоръжения
 • подробни геодезически снимки, необходими за нуждите на инвестиционното проектиране, включващо заснемане на всички ситуационни елементи и релеф
 • Контролно геодезическо заснемане на фундаменти (за Акт Образец № 3)
 • Контролно геодезическо заснемане за достигнати нива – корниз, било (за Акт Образец № 2А)
 • Геодезическо заснемане за определяне на кота било, корниз
 • Геодезическо заснемане на фасади и калкани на сгради
 • Заснемане на дървесна растителност
 • Заснемане за изчисляване на обеми и изработване на 3D модели
 • Екзекутивни заснемания
 • Други геодезически заснемания