Подробни устройствени планове-ПУП

Подробни устройствени планове - ПУП

Подробните устройствени планове (ПУП) са в основата на градоустройствените дейности в населените места. Те се създават на база ОУП (Общ устройствен план). Когато липсва ОУП се разработва директно ПУП. Чрез подробните устройствени планове се урегулират поземлените имоти (УПИ), изменят се вече съществуващи планове, извършва се промяна предназначение на земеделски земи с цел бъдещо инвестиционно проектиране, извършват се дейности по обединение, разделяне или делба на урегулирани поземлени имоти, определят се границите на застрояване за даден УПИ (парцел) и други.

Веднъж приет, подробният устройствен план може да бъде изменен с допускане от съответната общинска администрация. За целта се изготвят т.нар. Мотивирани предложения за изменение на ПУП. След като тези предложения бъдат разгледани от общинската администрация, тя се произнася с допускане или отказ за изготвянето на изменение на ПУП.

За изработването на Мотивирано предложение за изменение на ПУП са необходими следните документи:

  • Копие от документ за собственост;
  • Скица на недвижимия имот;
  • Други документи.

Изготвяме следните услуги:

  • Мотивирано предложение за изменение на план за регулация;
  • Изработване на окончателен проект за изменение на план за регулация;
  • Изработване на скици за уреждане сметки по регулация;
  • Изработване на парцеларни планове.