Кадастър

Кадастър

Кадастърът представлява съвкупността от данни за субекта, обекта и акта или иначе казано за недвижимите имоти, собствениците или други носители на права и актовете, с които тези права се удостоверяват. Една от основните цели на кадастъра е да защитава, съхранява и създава тази база данни.

Основните обекти на кадастъра не са само недвижимите имоти. Към тях се включват сгради и съоръжения, както и т.нар. самостоятелни обекти в сграда – апартаменти, ателиета, търговски обекти и други. Съвкупността от тези обекти следва да бъдат нанесени в действащата кадастрална карта или там където все още няма – в кадастрален план.

Често в практиката се налага кадастралната карта да бъде изменена с Проект за изменение, като в зависимост от конкретиката на даден случай могат да се разделят най-общи казано на:

·         Изменение на кадастралната карта (КККР) въз основа на установена непълнота и грешка;

·         Изменение на КККР въз основа на отстраняване на явна фактическа грешка;

·         Делба, разделяне или обединение на поземлени имоти;

·         Изменение на КККР въз основа на Подробен устройствен план-План за регулация;

·         Попълване на обекти в кадастралната карта – имоти, сгради, самостоятелни обекти

 

Всички дейности по изменение на кадастрална карта се извършва от Правоспособни лица, съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър.

 

За да бъде установен и съответно разрешен даден казус нашият екип извършва консултация с Възложителите. За целта е необходимо те да представят наличните си документи, свързани с конкретния случай – документ за собственост, скица на поземления имот, удостоверения за наследници, предходни скици и други.

 

Предлагаме следните услуги:

·      Проекти за изменения на кадастрална карта и кадастрални регистри

·     Попълване на сгради в кадастралната карта

·     Попълване/изменение на самостоятелни обекти (апартаменти, гаражи, ателиета, магазини и други)

·     Проекти за обединяване, делба и разделяне на поземлени имоти

·     Удостоверения за идентичност и технически експертизи

·     Екзекутивни заснемания за нуждите на кадастъра

·  Консултаци