Трасиране

Трасиране

  • Трасиране на поземлени имоти
  • Трасиране на уреголирани поземлени имоти
  • Трасиране на зеделска земя
  • Трасиране на сгради и съоръжения
  • Трасиране на строителни оси, колони и други елементи за обезпечаването нуждите на строителни обекти
  • Изработване на трасировъчни планове