Комбинирани скици

Комбинирани скици

Комбинираната скица представлява чертеж, на който се показват два или повече плана, съгласно изискванията на Възложителя. Целта ѝ е да покаже пълната или частична идентичност за даден имот. Също така в зависимост от съдържаните планове и карти комбинираната скица показва съответните промени, настъпили през годините за конкретния имот.

Най-често изработването на комбинираните скици е свързано с изповядването на сделка с имот – прехвърляния, продажби, делби, разделяния, обединявания, обстоятелствени проверки и други.

Комбинираната скица може да съдържа в себе си данни за:

  • Действаща кадастрална карта;
  • Кадастрален план;
  • Предходен/отменен кадастрален план;
  • Действащ ПУП – План за регулация;
  • Предходен/отменен ПУП – План за регулация;
  • Карта на възстановената собственост;
  • Друг план, съгласно нуждите на Възложителя.

Готови сме да извършим услугата в съответствие с изискванията на клиента.