Геодезическо заснемане

Геодезическо заснемане

  • Заснемане на сгради и поземлени имоти за нуждите на кадастъра
  • Заснемане на сгради за издаване на Удостоверение за търпимост
  • Заснемане за подземни проводи и съоръжения
  • Заснемане за проектиране
  • Контролно заснемане на фундаменти ( за Акт Образец № 3 )
  • Контролно заснемане за достигнати нива – корниз, било ( за Акт Образец № 2А )
  • Заснемане на фасади и калкани
  • Заснемане на дървесна растителност
  • Заснемане за изчисляване на обеми и изработване на 3D модели
  • Екзекутивни заснемания
геодезическо заснемане